مشکلات مصرف دارو برای سالمندان
مشکلات مصرف دارو برای سالمندان

مصرف دارو برای سالمندان به علت تغییرات فیزیولوژیکی در بدن و وضعیت پزشکی متفاوت با سایر افراد ممکن است با مشکلاتی همراه باشد. برخی از مهمترین مشکلات مصرف دارو برای سالمندان عبارتند از:

۱. افزایش خطر عوارض جانبی: سالمندان به دلیل داشتن فرآیندهای بدنی کندتر، حساسیتشان به عوارض جانبی داروها بیشتر است و ممکن است به سادگی تحمل نکنند.

2. برهم‌کنش دارو: به دلیل مصرف داروهای متعدد در سالمندان، برهم‌کنش دارویی ممکن است سبب تغییرات خطرناک در مراکز عصبی و قلبی شوند.

۳. مشکلات در مقاومت به دارو: سالمندان به درمان های طبیعی و دارویی با مقاومت بیشتری واکنش نشان می دهند، بنابراین مصرف دارو نیز احتیاج به دز و درمان هایی دارد که با مشکلات متفاوتی همراه است.

4. مشکلات در متابولیسم دارو: کاهش سرعت متابولیسم در سالمندان می تواند سبب افزایش دز دارو در بدن شوند.

نکته: مصرف داروها تنها با روی دادن نماد دارو نباید از سوی بیمار، به جهش توجه شود. بهتر است بولد متخصص بگوید که کدام دارو چند در با خود مصرف کند.