خطای مصرف داروها
خطای مصرف داروها

خطای مصرف داروها یکی از مشکلات پزشکی شایع است که ممکن است باعث شود شرایط بدتر شود، به این دلیل که داروهای اشتباه یا غلطی می‌توانند آسیب‌های جدی به بدن انسان برسانند. بسیاری از موارد خطاهای دارویی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد دارو، عدم توجه به اصول مصرف درست دارو و یا هنگام تجویز دارو توسط پزشک رخ می‌دهد.

در برخی موارد، با مصرف داروهای غلط، اثرات جانبی ناخواسته وجود دارد که ممکن است باعث تشدید تأثیر بیماری شوند. این خطاها ممکن است باعث شود بیمار به بیشترین تأثیر دارو در جایی که نباید موجب شدید ترین اثرات جانبی شود. به عنوان مثال، یک خطای شایع در مصرف داروها، استفاده از دو داروی متعدد با هم، یا توصیه هنگام مصرف داروی خاص طبق روش دستور داده شده نیست.

در صورت دریافت اثرات جانبی پس از مصرف داروی خاص، باید فوراً به پزشک خود مراجعه کنید و اسناد همه داروهایی که مصرف می‌کنید را به او بدهید تا بررسی کند که آیا این داروها با داروهای دیگر تداخل دارند.

بنابراین، استفاده از دارو باید به صورت هوشمندانه انجام شود و بیماران باید به دقت راهنمایی پزشک را در مورد مصرف دارو دنبال کنند و در صورت هرگونه شک، باید به پزشک خود مراجعه کنند.